Get PDF to print
Pobierz PDF
2019-07-18 03:33:57 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 1291
Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
Operator: Armator: kh: 1291
Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
SZAFIR
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 120032 FlagBandera The Republic of Poland (POL)
IMO No.Nr IMO 7911284 Offl. No.Nr Administ.
Call SignalSygnał Wywoławczy SPG2190 PortPort Gdańsk
MMSI No.Nr MMSI
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 656.00 National tonnageTonaż narodowy 0.00
DeadweightNośność 93.80 Keel layingData poł.stępki 1981-09-25
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1982-06-28
ShipyardStocznia Stocznia WISŁA, Gdańsk
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM PASSENGER SHIP III [1]
Date of assignmentData nadania klasy 1982-06-28
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2007-11-01 (reason: przyczyna: 3ab)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
1.Max.hight if wave 2m. 2.Navigation in ice conditions and over-icing of ship is not permitted. 3. Navigation in area II with 390 passengers up to 30NM from the nearest port is permitted.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2002-04-15 2007-02-28
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2002-04-15 2007-02-28
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2002-04-15 2007-02-28
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2006-05-05 2007-02-28
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2006-05-05 2007-02-28
SMCSMC -Issued by: -Przez: POL (form.500) SMC Full 2010-08-07
DOCDOC -Issued by: -Przez: POL (form.500) DOC Full 2003-06-12 2008-06-11
ISSCISSC -Issued by: -Przez: POL (form.500) ISS Full 2004-06-28 2009-06-27
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2002-02-26 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
Annual surveyPrzegląd roczny
2005-12-08 -
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2005-04-21 -
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2005-12-02 2007-02-28 - OverduePrzeter.
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2005-02-17 -
Tailshaft survey SB - completeWał śrubowy PB - przegląd całkowity
2002-01-30 2007-01-30 2006-07-30 - 2007-01-30 OverduePrzeter.
Tailshaft survey PS - completeWał śrubowy LB - przegląd całkowity
2002-01-30 2007-01-30 2006-07-30 - 2007-01-30 OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2002-02-26 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
Load line - annualWolna burta - roczny
2005-12-08 -
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2002-02-25 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2005-12-08 -
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni*
2005-04-21 -
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2002-02-25 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2005-12-08 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2005-12-08 2007-02-28 2006-11-28 - 2007-02-28 OverduePrzeter.
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CLASS RECOMMENDATIONZALECENIA KLASYFIKACYJNE [RC]:
TypeTyp RC DateData 2005-12-02 Due DateData Wykonania 2007-02-28
Port Gdańsk ReportRaport (309/GDA2/05)
1.Podczas przeglądu jednostki na doku dla odnowienia klasy lecz nie później
  niż do dnia 2007-02-28 należy wykonać naprawę wgniecenia na oble prawego
  kadłuba wr. 29 PB.
STATUTORY RECOMMENDATIONZALECENIA KONWENCYJNE [RA]:
TypeTyp RA DateData 2006-04-20 Due DateData Wykonania 2008-01-01
Port Gdańsk ReportRaport (102/KN/06)
1.By the nearest scheduled dry-dock survey but not later than by 1st January 2008 the ship is to meet requirements of EU Regulation (EC) No.782/2003 of 14 April 2003 (anti-fouling systems on ships).
1.Podczas najbliższego wyznaczonego przeglądu dokowego lecz nie później niż do 1 stycznia 2008, statek powinien spełnić wymagania EU Prawidła Nr 782/2003 z 14 kwietnia 2003 (szkodliwe systemy przeciwporostowe na statkach).
INFORMATION FOR SHIP OWNERINFORMACJA DLA ARMATORA [IO]:
TypeTyp IO DateData 2002-03-14 Due DateData Wykonania 2007-02-28
Port Gdańsk ReportRaport (52/GDA/02)
1.Podczas najbliższego remontu przewidzianego instrukcją silników głównych i pomocniczych, nie później niż do następnego odnowienia klasy t.j. 2007-02-28 silniki główne i pomocnicze L i PB wraz z osprzętem i przekładniami przedstawić inspektorowi PRS do przeglądu w stanie rozmontowanym.
1.During nearest service recommended by manufacturer instructions but not later than to nearest renewal of class (28-02-2007), main and auxiliary engines together with their accessories and main gearings to be inspected in dismantled condition.
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
- Dates in format yyyy-mm-dd
- Survey Item color:
	RED: overdue
	YELLOW: due date to 2019-08-17
Uwagi:
- Daty w formacie yyyy-mm-dd
- Kolor pozycji:
	CZERWONY: Przeterminowany
	ŻÓŁTY: należne do 2019-08-17
Report generated:Raport wygenerowano:  2019-07-18 03:33:57
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU