Get PDF to print
Get PDF to print
2019-01-18 05:11:00 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Rivabulk Shipbrokers Ltd
Operator: Armator: kh: 5281
Regency Ship Management SA
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
OLGA S
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 103161 FlagBandera The Republic of Panama (PAN)
IMO No.Nr IMO 9108415 Offl. No.Nr Administ. 50184-PEXT
Call SignalSygnał Wywoławczy 3FQQ4 PortPort Panama
MMSI No.Nr MMSI 371831000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 2061.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 3306.00 Keel layingData poł.stępki 1994-01-20
Delivery/ConversionBudowa/Przebudowa 1994-10-28
ShipyardStocznia Slovenske Lodenice a.s.
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM GENERAL CARGO SHIP E AUT
Date of assignmentData nadania klasy 2018-01-09
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
The power of main engine was reduced from 1125 kW to 600 kW.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-05-21 2023-01-08
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2018-05-21
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
- No certificates -- Brak certyfikatów -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2018-01-09 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2018-01-09 2023-01-09 2022-10-09 - 2023-01-09
Annual surveyPrzegląd roczny
2018-12-22 - TEMP
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2019-10-09 - 2021-04-09
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2018-01-02 2021-01-02 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2014-10-08 2019-10-08 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
- No records -- Brak pozycji -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
RECOMENDATIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
- Dates in format yyyy-mm-dd
- Survey Item color:
	RED: overdue
	YELLOW: due date to 2019-02-17
Uwagi:
- Daty w formacie yyyy-mm-dd
- Kolor pozycji:
	CZERWONY: Przeterminowany
	ŻÓŁTY: należne do 2019-02-17
Report generated:Raport wygenerowano:  2019-01-18 05:11:00
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU