Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Wybierz dane przeglądu 338.
Choose survey 338 data.
Trwa generowanie formularza 338.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 338 Form.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 338 ukończone.
Generating survey 338 data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-10-27 07:21:59 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Everong Holdings Pty Ltd
Operator: Armator: kh: 7575
Shanghai Zhengdong Shipping Co., Ltd
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
HG SHANGHAI
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 103096 FlagBandera The Republic of Panama (PAN)
IMO No.Nr IMO 9228992 Offl. No.Nr Administ. 29590-PEXT-1
Call SignalSygnał Wywoławczy H9EF PortPort Panama
MMSI No.Nr MMSI 352391000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 30008.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 52027.00 Keel layingData poł.stępki 2000-12-01
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 2001-05-16
ShipyardStocznia Tsuneishi Heavy Industries (Cebu) Inc., Balamban
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM BULK CARRIER ESP
Date of assignmentData nadania klasy 2016-04-20
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2019-11-20 (reason: przyczyna: 0)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały mach. masz. PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-05-07 2021-05-14
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2017-01-05
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2017-01-05
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2016-04-20 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2016-09-05 2021-05-15 2021-02-15 - 2021-05-15
Annual surveyPrzegląd roczny
2019-09-18 2020-05-15 2020-02-15 - 2020-08-15 TEMP
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2019-09-18 - TEMP
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2019-09-12 2021-05-15 - TEMP
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2021-05-15 -
Tailshaft C - Method 2Wał śrubowy C - Metoda 2 2021-05-15 -
Tailshaft C - Method 3Wał śrubowy C - Metoda 3 2021-05-15 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2014-03-31 -
Tailshaft survey C - modifiedWał śrubowy C - przegląd zmodyfikowany
2016-09-05 -
Aux. boiler OF/EG internalKocioł pom. kombinowany - p.wewn.
2019-09-18 2021-05-15 - TEMP
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
- No records -- Brak pozycji -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
No overdue itemsBrak pozycji przeterminowanych
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-11-26
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-11-26
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-10-27 07:21:59
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU